Przeprowadzamy badania metodą: 

- ankiet internetowych (CAWI)       
- wywiadów telefonicznych (CATI)       
- wywiadów osobistych (PAPI)        
- Mystery Shopping         
- Desk research

Zapewniamy:

- Pomoc w określeniu potrzeb badawczych

- Dostosowanie metod i narzędzi badawczych do celu badania z uwzględnieniem budżetu przeznaczonego na badania

- Przygotowanie narzędzi badawczych (kwestionariuszy i scenariuszy do badań)     

- Określenie wielkości oraz struktury próby    

- Rekrutację ankieterów, ukrytych klientów oraz respondentów (w przypadku badań internetowych)

- Kontrolę wyników badania      

- Analizę danych oraz opracowanie raportu z badania