SYNTETOS.PL

Badania rynku dla biznesu

Popyt i podaż

Dwie najważniejsze zasady handlu.

Popyt- jest to ilość towaru, jaką nabywcy są skłonni kupić w określonym czasie za ustaloną cenę. Wielkość popytu zależy od tego, po jakiej cenie producenci chcą sprzedać swoje towary. Przy określonych stałych zasobach finansowych, którymi dysponują kupujący, im wyższa jest cena towaru, tym mniejszą jego ilość mogą nabyć.

Czym jest kurs walutowy?

Prawo popytu

– głosi, że wraz ze wzrostem ceny danego dobra zapotrzebowanie na to dobro się zmniejszy, a wraz ze spadkiem ceny ceny zapotrzebowanie wzrośnie.

Podaż

– określa ilość towaru, którą dostawcy są skłonni dostarczyć na rynek w określonym czasie i po określonej cenie. Podaż zależy od cen towarów oferowanych do sprzedaży. Im bardziej wzrasa cena towaru, tym większa jest jego oferta na rynku, gdyż sprzedający, chcą zarobić jak najwięcej, stara się zwiększyć dostawy. Na rynek wschodzą też nowi producenci zachęceni rosnącymi cenami towarów i możliwością osiągania większych zysków.

Prawo podaży- głosi że przy niezmienności innych warunków rynkowych podaż danego towaru się zwiększa, jeśli wzrasta jego cena, natomiast obniżaniu się ceny towarzyszy spadek wielkości podaży.