SYNTETOS.PL

Badania rynku dla biznesu

Rynek pracy

Czym jest?

Rynek pracy jest kategorią z zakresu ekonomii, gdzie podaż pracy stanowią ludzie poszukujący pracy, a popyt stanowią pracodawcy. Istotnym elementem każdej gospodarki na świecie jest rynek pracy, którego zasadniczy trzon stanowi kapitał ludzki. Podstawowym przedmiotem obrotu na rynku pracy jest „towar” nazywany pracą. O rynku pracy stanowi siła robocza, czyli ci wszyscy, którzy chcą i mogą pracować, to właśnie siła robocza jest stroną podaży na rynku pracy. Natomiast strona popytu na rynku pracy to wielkość zapotrzebowania na konkretną wiedzę i umiejętności, zgłaszana przez producentów przy określonym poziomie płacy.

Ile może kosztować gospodarkę światową pandemia Covid-19?

Ważne pojęcia

Jeśli mowa jest o rynku pracy trzeba przytoczyć dwa ważne pojęcia – płaca nominalna oraz płaca realna
Płaca nominalna – określa wynagrodzenie pracownika z tytułu wykonanej pracy
Płaca realna – określa ile dóbr i usług można kupić za określoną płacę nominalną
W sytuacji, gdy rynek pracy jest zorganizowany na zasadach konkurencyjnych to zależności między pracą i płacą są ustalane w wyniku działania mechanizmów rynkowych związanych z prawem popytu i podaży.