SYNTETOS.PL

Badania rynku dla biznesu

Czym jest kurs walutowy?

Podstawową definicją kursu walutowego jest cena innej waluty wyrażona w danej walucie. Z kursami walutowymi mamy do czynienia zawsze wtedy, kiedy wyjeżdżamy na wakacje, jedziemy w podróż służbową lub gdy kupujemy coś w sieci. Jest to relacja wymienna jednej waluty z drugą. Na czym się opiera?

Popyt i podaż

Kurs kursowi nierówny

Dlaczego kursy się różnią? Przede wszystkim jest to wynik działań rządów państw. Mechanizmy rynkowe w kursach zmiennych są niezwykle trudne do kontroli. Zwykle wpływ na rynek walutowy mają takie czynniki jak: inflacja, stopy procentowe, sytuacja gospodarcza kraju czy decyzje polityczne. Wszystko jest jednak ze sobą sprzężone i nie można określić jednostkowego kursu chf do euro na podstawie niepełnych danych. Trudno jest także przewidzieć zmiany.

Popyt i podaż

Co wpływa na zmiany kursów walut na całym świecie? Są one zależne od popytu i podaży. Czynnikami, które określają popyt i podaż w stosunku do różnych walut są takie wskaźniki jak: obroty handlowe między oboma krajami, ruch turystyczny, wymiana usług, przepływ technologii, tzw. bilans płatniczy oraz wspomniana już polityka walutowa rządów obu państw. Istotne jest także odniesienie obu walut do wielkiej piątki walut wymienialnych – euro, dolara, funta, franka oraz jena.

Rodzaje kursów

Należy przede wszystkim wyróżnić tu taki kurs chf do euro czy innych walut, który będzie kursem albo stałym, albo płynnym. Kurs płynny to kurs zmienny, ale w całości kształtowany przez mechanizmy rynkowe. Z kolei kurs stały, czyli zamrożony, to kurs wymiany ustalony przez państwo. Ma on na celu zmianę kursów w stosunku do rozwoju gospodarczego i dopasowanie się do warunków np. przyjęcia do strefy euro.

Zmiany kursów

Na niwie kursów sztywnych możemy mówić o dewaluacji, a więc o sytuacji, w której zmiany są skokowe i następuje administracyjne zmniejszanie wartości danej waluty lub rewaluacji, czyli skokowym zwiększaniu administracyjnym wartości. Przy kursach płynnych mówimy o deprecjacji i aprecjacji. Jest to odpowiednio niezależny spadek lub wzrost wartości.